Aktuality

Pozor na èerné stavby. Pøi nákupu nemovitosti nechte vše øádnì zkontrolovat

Nástavby, pøístavby, pøístøešky. Zdánlivì nevinná malá stavba kùlny na zahradní náøadí mùže novému vlastníkovi øádnì zkomplikovat život. Jde totiž o èerné stavby a podle nového stavebního zákona je nelze jen tak bez komplikací zlegalizovat. A co pak? Koupíte nìco, co budete muset na své náklady zbourat.

Pro podání návrhu na vklad již nemusíte na katastr nemovitostí

Elektronizace státní správy je v nìkterých pøípadech pojmem, s nímž si spojujeme spíše tìžkosti a komplikace. Její zavádìní sice probíhá již více než deset let, ale stále musí obèan pro mnoho èinností a informací pøímo na úøad. To neplatí u katastrálního úøadu. Jednak tu máme datové schránky a elektronickou poštu, ale pøedevším je na webových stránkách katastrálního úøadu formuláø, jehož prostøednictvím lze podat návrh na vklad on-line.

Chcete koupit a pronajímat nemovitost v Chorvatsku? Nebude to už tak snadné

Poptávka po nemovitostech v Chorvatsku se bìhem posledních mìsícù mírnì snížila. Tento trend by se ale mohl brzy zmìnit. Jedním z dùvodù možného zvýšení zájmu o chorvatské nemovitosti mùže být plánovaná zmìna legislativy. Koupì nemovitosti zùstane beze zmìny, ale její následné využití mùže být novì výraznì regulováno.

Co je tøeba pøipravit k odhadu ceny nemovitosti

Odhad nemovitosti je nutný v několika případech. Především je to při koupi nemovitosti na hypotéku, dále pro dědické řízení a rozdělení společného jmění manželů. V dalších případech sice není odhad právně nutný, ale je také vhodné jej mít. Je to například při prodeji nemovitosti či darování.

K čemu slouží pozemkové úpravy a kdy vám přijdou vhod?

Každý pozemek má svoji historii a do jejich uspořádání se promítalo v průběhu staletí mnoho faktorů. Proto nemusí být stávající uspořádání nejvhodnější pro zdraví krajiny, a také nejpraktičtější pro hospodaření. Někdy vede současné uspořádání i k narušení ekologické stability, nebo znemožňuje vlastníkům přístup k pozemkům a jejich využívání. Řešením jsou pozemkové úpravy, což je specifický proces, jímž se pozemky nově uspořádají.

Úrokové sazby mírně klesají, koupě investiční nemovitosti bude výhodnější

Česká národní banka držela skoro celý minulý rok základní úrokovou sazbu na 7 %. První dobrá zpráva přišla v prosinci, kdy ji banka snížila o 0,25 procentního bodu. A 8. února letošního roku nastalo opětné snížení, a to o půl procenta. Protože se od základní úrokové sazby odvíjejí i úroky hypoték, i ty postupně klesají.

Bytové domy začaly loni využívat sdílení elektřiny

Od loňského roku umožnila vyhláška Energetického regulačního úřadu sdílení elektřiny mezi jednotlivými domácnostmi v bytových domech. Principem je zavedení jednoho vůdčího odběrného místa v daném bytovém domě, který si vyrábí elektřinu z vlastního zdroje. Sdílení elektřiny už takto funguje například v Německu, Dánsku, Francii, Belgii či v Rakousku.

Leden přinesl největší pokles sazeb hypotečních úvěrů za poslední rok

Úrokové sazby v lednu zaznamenaly zásadní pokles. Impulzem bylo mimo jiné také prosincové snížení dvoutýdenní reposazby Českou národní bankou o čtvrt procentního bodu. Banky začaly reagovat již z kraje nového roku a aktivita během měsíce nijak zásadně nepolevila. U nabídkových sazeb (Index GOFI 70) došlo k meziměsíčnímu poklesu o 1,1 p. b. na hodnotu 5,87 %. Nejnižší úrokové sazby je však možné sjednat i pod pětiprocentní hranicí. Ve srovnání s loňským startem roku jsou sazby v průměru o 0,35 p. b. nižší.

Jurta v Česku? Už nejen na dětský tábor, ale i jako plnohodnotné bydlení

Minimalismus vládne světem, a tak není divu, že i v oblasti bydlení se lidé poohlížejí po levnějších, a také přírodě vlídnějších variantách bydlení. Jednou z těch, které se řadí k ekologickým, je jurta. Tento pojem má většina z nás spojený s obydlím mongolských pastevců, ale to už dávno není pravda. Podle dostupných informací výrobců je jurta bydlištěm několika milionů lidí napříč planetou.

Rok 2024 přinese oživení na trhu hypoték

Začátkem roku se tradičně zaměřujeme na predikce a očekávání, které vůči novému roku máme. Nejinak tomu bylo i v lednu. Letošní rok bude ve financování bydlení důležitý z pohledu několika klíčových očekávání.